Deze website is onderdeel van www.2Dstudios.nl

voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via de contact pagina.

Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie 
d.d. oktober 2011 
 
1. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
Aw: Auteurswet 1912 
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 
1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met 
bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. 
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet 
met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, 
afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick. 
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. 
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. 
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 
1 jo 12 en 13 Aw. 
 
2. Toepassing 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, 
inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of 
schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een 
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze 
voorwaarden zijn afgeweken. 
 
3. Offerte 
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst 
van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De 
offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen 
een proportionele prijs. 
 
4. Vergoeding 
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door 
de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. 
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde 
vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid 
en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf 
onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare 
vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare 
opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen 
kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van de Fotograaf 
in rekening gebracht, (ii) hetgeen 
in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, 
(iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door 
fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en 
reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het 
werk. 
4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft 
gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs 
noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor 
vergoeding door de Wederpartij in aanmerking. 
 
5. Factuur en betaling 
5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden 
controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na 
factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens 
relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft 
geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen 
hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op 
reclamatie. 
5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na 
factuurdatum. 
5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde 
betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens 
verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, 
die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt. 
5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 
5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en 
derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%. 
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort 
geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, 
een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle 
kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn 
rekening. 
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan 
ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van 
de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel 
heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke 
overeenkomst met de Fotograaf dan ook. 
5.7 Bij facturen vanaf €1000,- kan gebruik gemaakt worden van een vooruitbetalingsregeling. De korting bij vooraf betalen bedraagt 5% van het totaalbedrag.


6. Controle 
6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van 
feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van 
de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de 
opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te 
controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA 
accountant. 
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt 
van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de 
kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. 
Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de 
daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering 
aan de Fotograaf voldoen. 
 
7. Bewijsexemplaar 
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij 
terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de 
publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen. 
 
8. Levering 
8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn 
bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van 
verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de 
Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen. 
8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in 
goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en 
zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij. 
 
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid 
door de Fotograaf vastgesteld. 
8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de 
levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de 
oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te 
verhogen. 
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een 
samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien 
een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van 
waarde is. 
 
9. Klachten 
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch 
in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de 
Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden 
medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn 
alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot 
onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. 
 
10. Bezit/eigendom Beelddragers 
10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van 
de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen 
gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. 
Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot 
verlies van enig recht van de Fotograaf. 
10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn 
aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het 
overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor 
hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze 
verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf. 
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de 
overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij 
als vermist beschouwd. 
10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is 
de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te 
vergoeden. 
10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De 
Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit 
uitdrukkelijk is overeengekomen. 
 

11. Zichtzendingen 

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet 
worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen 
na ontvangst te worden geretourneerd. 
11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met 
Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de 
Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist 
dan wel vernietigd. 
11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met 
Fotografische werken langer worden behouden dan de 
overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die 
de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden. 
11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van 
de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, 
maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan 
ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met 
Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen 
(doen) vernietigen. 

 

12. Opdracht 
12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de 
Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische 
werken te maken en/of te leveren. 
12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding 
door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze 
aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de 
Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de 
Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de 
feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het 
uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de 
offerte. 
12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een 
opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen 
technisch en creatief inzicht uit te voeren. 
12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden 
dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, 
komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf 
slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door 
de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is 
geretourneerd. 
12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de 
Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, 
heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, 
verminderd met de nog niet gemaakte kosten. 
12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf 
volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de 
Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te 
komen, inclusief modellen en stylisten. 
 
13. Internet 
13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de 
Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar 
op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 
600 pixels. 
13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere 
kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt 
noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na 
afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de 
gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel 
vernietigen. 
13.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang 
verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het 
Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen 
nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken. 
 
14. Auteursrecht 
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf. 
 
15. Licentie 
15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de 
Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in 
de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de 
Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging 
en/of de daarop toeziende factuur. 
15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt 
dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in 
ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals 
partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van 
de Fotograaf, hebben bedoeld. 
15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van 
publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden 
alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn 
opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de 
overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. 
15.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor 
elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het 
resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke 
goedkeuring. 
 
16. Sublicenties 
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om 
sublicenties te verlenen aan derden. 
 
17. Inbreuk op auteursrecht 
17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is 
overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het 
auteursrecht van de Fotograaf. 
17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van 
tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde 
licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig 
recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade 
(waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en 
indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten). 
 
18. Naamsvermelding 
18.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt 
Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het 
Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. 
18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een 
vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf 
gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te 
verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het 
recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle 
daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 
18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen 
het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is 
deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf 
op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van 
digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er 
zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door de 
Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - 
behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de 
IPTC, de XMP en de ICC standaards. 
 
19. Persoonlijkheidsrechten 
19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en 
openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de 
persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub 
c en d Aw in acht. 
19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de 
Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de 
Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig 
recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade 
(waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte 
schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten). 
 
20. Rechten van derden 
20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is 
met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van 
toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De 
Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake. 
20.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het 
opsporen van de in dit artikel bedoelde personen. 
 
21. Aansprakelijkheid Fotograaf 
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de 
Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet 
aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. 
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het 
factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een 
verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering 
feitelijk uitgekeerde somma. 
 
22. Faillissement/surséance 
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de 
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of 
surséance van betaling van de andere partij. In geval van 
faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de 
verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd 
met de redelijkheid en billijkheid zijn. 
 
23. Rechts- en forumkeuze 
23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. 
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is 
uitgesloten. 
23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze 
Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf 
en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 
Nederland. 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank 
Amsterdam onder nummer [84/2011].